Kategórie prevádzky

Rozdelenie prevádzky UAS na tri kategórie

V zmysle vykonávacieho nariadenia komisie EÚ 2019/947 sa prevádzka bezpilotných lietadiel rozdeľuje do troch kategórií, pričom prvou a zároveň najmenej reštriktívnou je otvorená kategória označovaná ako Open. Ďalej je to osobitná kategória označovaná ako Specific a poslednou, najviac špecifickou, je osvedčená kategória označovaná ako Certified. Podľa toho, akú prevádzku zamýšľate s dronom vykonávať, budete patriť do jednej z týchto kategórií a budú sa na Vás vzťahovať pravidlá danej kategórie.

Otvorená kategória - Open

Otvorená kategória je určená pre UAS bezpilotné lietadlá s nízkym rizikom prevádzky. Nakoľko je zameraná na jednoduché a bezpečné operácie, má svoje špecifické podmienky a obmedzenia, ktoré sa musia dodržiavať. Delí sa na tri podkategórie A1, A2 a A3, na základe prevádzkových obmedzení, požiadaviek na pilota na diaľku a technických požiadaviek na UAS.

Základné všeobecné požiadavky

 1. Bezpilotné lietadlo má maximálnu vzletovú hmotnosť menej ako 25 kg.
 2. Pilot na diaľku zabezpečí, aby sa bezpilotné lietadlo udržiavalo v bezpečnej vzdialenosti od ľudí a aby nelietalo nad zhromaždeniami ľudí.
 3. Pilot na diaľku vždy udržiava bezpilotné lietadlo v podmienkach VLOS (Visual Line of Sight – let, pri ktorom je dron neustále na dohľad) s výnimkou letu v režime navádzania alebo s výnimkou využitia pozorovateľa bezpilotného lietadla.
 4. Bezpilotné lietadlo sa počas letu nevzdiali viac ako 120 metrov od najbližšieho bodu zemského povrchu, okrem prípadov preletu nad prekážkou, kde platí, že v horizontálnej vzdialenosti do 50 metrov od umelej prekážky vyššej ako 105 metrov sa maximálna výška prevádzky UAS môže na požiadanie subjektu zodpovedného za prekážku zvýšiť až o 15 metrov nad výšku prekážky.
 5. Bezpilotné lietadlo počas letu neprepravuje nebezpečný náklad a nezhadzuje žiadne predmety.

Podkategórie otvorenej kategórie

Vo všetkých typoch prevádzky platí minimálny vek 16 rokov, okrem jednej výnimky, a to v prípade UAS s maximálnou vzletovou hmotnosťou < 250 g, ktorý nie je vybavený snímačom schopným zachytiť osobné údaje – teda kamerou. Tam nie je stanovený minimálny vek pilota, avšak platia pre neho prevádzkové obmedzenia popísané v tabuľke nižšie.

Maximálna vzletová hmotnosťPodkategóriaPrevádzkové obmedzeniaRegistrácia prevádzkovateľa UASSpôsobilosť pilota
< 250g

A1*

Neprelietavať nad zhromaždeniami ľudí a nezúčastnenými osobamiPovinná, ak je UAS vybavené kamerou/senzoromNevyžaduje sa žiaden výcvik
< 500gA1*Neprelietavať nad zhromaždeniami ľudí a nezúčastnenými osobamiPovinnáPrečítať používateľskú príručku od výrobcu a absolvovať výcvik so skúškou pre podkategóriu A1/A3
< 2kg

A2*

Neprelietavať nad  nezúčastnenými osobami a horizontálna vzdialenosť je minimálne 50 m od nezúčastnených osôbPovinnáPrečítať používateľskú príručku od výrobcu a absolvovať výcvik so skúškou pre podkategóriu A2
< 25kgA3Neprelietavať nad ľuďmi alebo blízko nich a lietať s minimálnym odstupom 150 m od obývaných, komerčných alebo priemyselných oblastíPovinnáPrečítať používateľskú príručku od výrobcu a absolvovať výcvik so skúškou pre podkategóriu A1/A3

*let sa môže vykonať aj v podkategórii A3

Tabuľka otvorenej kategórie

Všetky bezpilotné lietadlá UAS, ktoré sú komerčne vyrábané (nie súkromne vyrobené) a nemajú označenie triedy v zmysle vykonávacieho nariadenia komisie EÚ 2019/947, teda nemajú štítok s označením C0 – C6, môžu od 1.1.2024 lietať iba v zmysle týchto limitovaných podkategórií.

Maximálna vzletová hmotnosťPodkategóriaPrevádzkové obmedzeniaRegistrácia prevádzkovateľa UASSpôsobilosť pilota
< 250gA1Neprelietavať nad zhromaždeniami ľudí a nezúčastnenými osobamiPovinná, ak je UAS vybavené kamerou/senzoromNevyžaduje sa žiaden výcvik
< 25kgA3Neprelietavať nad ľuďmi alebo blízko nich a lietať s minimálnym odstupom 150 m od obývaných, komerčných alebo priemyselných oblastíPovinnáPrečítať používateľskú príručku od výrobcu a absolvovať výcvik so skúškou pre podkategóriu A1/A3
Tabuľka otvorenej kategórie pre neoznačené drony

Ak sa má prevádzka UAS vykonať za iných podmienok, ako je stanované pre túto otvorenú kategóriu, tak sa táto prevádzka musí vykonať v zmysle osobitnej kategórie označovanej ako Specific .

Zhrnutie otvorenej kategórie

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že prelietavanie ponad ľudí (či už ide o dav alebo nezúčastnené osoby) je zakázané v každom prípade. V podkategórii A1 a A2 je možné vykonať prevádzku UAS aj v urbanistickej oblasti. Pre podkategóriu A3 je určená minimálna vzdialenosť od týchto oblastí, čo znamená, že sa v mestách lietať nesmie. V prípade, že Váš dron má kameru, automaticky sa musíte registrovať ako prevádzkovateľ UAS, kde budete musieť svoj dron najskôr komerčne poistiť (viac o registrácii prevádzkovateľov UAS). Ak zamýšľate prevádzkovať UAS ťažšie ako 250 g, nevyhnete sa základnej certifikácii pilota A1/A3 a v prípade, že máte ťažší dron ako 500 g a zároveň chcete lietať aj v urbanistickej oblasti, spadáte do kategórie A2 s dodatočnou certifikáciou pilota na A2 (viac o skúškach pilotov). Nakoniec je potrebné rozlišovať, či už je Vaše bezpilotné lietadlo UAS označované štítkami triedy C0 – C6 a v prípade, že tomu tak nie je, vzťahujú sa na Vás od 1.1.2024 iba dve podkategórie.

Je to pre vás komplikované?
Nechajte lietať nás...

Osobitná kategória - Specific

Osobitná kategória je určená pre UAS bezpilotné lietadlá, ktoré vykonávajú operácie s vyšším rizikom alebo v špecifických scenároch. Prevádzkovateľ musí v osobitnej kategórii dodržiavať podrobnejšie a prísnejšie podmienky, aby zabezpečil bezpečnosť a integritu prevádzky. Povolenie na prevádzku v osobitnej kategórii potrebuje prevádzkovateľ, ktorý plánuje vykonať let, ktorý nespĺňa niektorú z požiadaviek otvorenej kategórie.

V rámci tejto kategórie je možné získať povolenie na prevádzku troma spôsobmi:

 • prevádzkovým vyhlásením o súlade so štandardným scenárom,
 • žiadosťou o prevádzkové povolenie,
 • žiadosťou o vydanie osvedčenie prevádzkovateľa ľahkých UAS.

Prevádzkové vyhlásenie

Spomedzi troch možných spôsobov získania povolenia je tento tým najjednoduchším. Ako už napovedá aj názov, ide o vyhlásenie, ktoré vypracuje prevádzkovateľ UAS a v ktorom deklaruje, že zamýšľanú činnosť, resp. prevádzku vykoná podľa štandardného scenára. Tieto scenáre sa označujú skratkou STS (Standard scenario) a vypracúva ich Európska agentúra pre bezpečnosť letectva, známa častejšie pod skratkou EASA.

V zmysle poslednej platnej úpravy vykonávacieho nariadenia komisie EÚ 2019/947 zo dňa 04.04.2022 sú platné tieto scenáre:

 • STS-01 – VLOS nad riadenou pozemnou oblasťou v osídlenej oblasti
 • STS-02 – BVLOS s pozorovateľmi vzdušného priestoru nad riadenou pozemnou oblasťou v riedko osídlenej oblasti

Výhodou tohto vyhlásenia je, že Dopravný úrad v tomto prípade nič neschvaľuje, iba Vám potvrdí, že vyhlásenie prijal a zobral na vedomie. Splniť tieto scenáre ale nie je jednoduché, podmienky sú špecifikované detailne a nevyhnete sa ani vykonaniu výcviku pilota na diaľku, ktorý sa zameriava na prevádzku podľa vyhlásenia, ktorá sa vykoná v súlade s opatreniami na zmiernenie rizika vymedzenými v štandardnom scenári alebo takému vedeniu aktualizovaného záznamu o všetkých príslušných kvalifikáciách a výcvikových kurzoch absolvovaných pilotom na diaľku, činnostiach údržby vykonaných na UAS alebo aj informáciách o prevádzke UAS, vrátane akýchkoľvek neobvyklých technických alebo prevádzkových udalostí. 

Prevádzkové povolenie

Tento typ povolenia bol kedysi u nás známy ako Súhlas s vykonaním letu bezpilotným lietadlom v kategórii prevádzky B. V súčasnosti je nahradený prevádzkovým povolením a podľa nášho názoru nie je určený na pravidelnú prevádzku v tejto kategórii, skôr sa využíva na jednorazové činnosti. Popisujete v ňom jeden konkrétny zamýšľaný let a podklady, ktoré musíte mať vypracované sú tak rozsiahle, že väčšinou si rovno zažiadate o Osvedčenie prevádzkovateľa ľahkých UAS, než o toto prevádzkové povolenie. 

Dopravný úrad od Vás bude požadovať nasledujúce dokumenty:

 • Žiadosť o prevádzkové povolenie v osobitnej kategórii
 • Potvrdenie o uzatvorenom poistení UAS
 • Prevádzkovú príručku
 • Opis prevádzky „ConOps“ (ako súčasť prevádzkovej príručky)
 • Posúdenie prevádzkového rizika podľa článku 11 (Risk analysis)

Po tom, ako od Vás Dopravný úrad obdrží žiadosť spolu s prílohami, posúdi ju a ak vyhodnotí, že prevádzkové riziká sú primerane zmiernené, vydá prevádzkové povolenie. 

Osvedčenie prevádzkovateľa ľahkých UAS

Toto osvedčenie je univerzálnym riešením pre prevádzkovateľov UAS, ktorí pravidelne vykonávajú letové činnosti mimo podmienok otvorenej kategórie a pred každým letom by museli zaslať prevádzkové vyhlásenie, ak by let vedeli vykonať v zmysle platných scenárov alebo by museli žiadať o prevádzkové povolenie. Ak máte vydané toto osvedčenie, ste zodpovedný za vykonávanie analýzy rizík, vrátane posudzovania zmierňujúcich opatrení každého zamýšľaného letu. Zároveň sa už ale neobraciate s týmto posúdením na Dopravný úrad. Toto osvedčenie prevádzkovateľa ľahkých UAS v skratke LUC, sa najviac podobá Povoleniu vykonávať letecké práce, skrátene PVLP, ktoré mali doposiaľ prevádzkovatelia UAS vydané a na základe ktorého legálne vykonávali letecké práce. 

Potrebujete poradiť?
Spýtajte sa...

Osvedčená kategória - Certified

Osvedčená kategória je určená pre UAS bezpilotné lietadlá vykonávajúce špeciálne operácie alebo v zložitých scenároch, ktoré vyžadujú najvyššiu mieru bezpečnosti, spoľahlivosti a technickej zrelosti. Predpokladá sa tu prevádzka s cestujúcimi na palube bezpilotného lietadla, zo začiatku ako diaľkovo riadené lietadlo, neskôr plne autonómne. Vyžadovaná bude minimálne certifikácia UAS podľa delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/945, osvedčovanie prevádzkovateľa a prípadne aj udelenie preukazu spôsobilosti pilotovi na diaľku Dopravným úradom, aby bola zaistená zodpovedajúca úroveň bezpečnosti.