Lety vo vojenskom vzdušnom priestore

Prevádzka UAS v obmedzených a zakázaných vzdušných priestoroch

Okrem lokalít ako sú CTR alebo ATZ (spomínané v článku Lety v blízkosti letísk) existujú aj obmedzené a zakázané vzdušné priestory. Tie zakázané, označované písmenom „P“ ako už z názvu vyplýva, neumožňujú pohyb UAS vôbec. Ide o vyhradený vzdušný priestor nad rôznymi strategickými a chránenými objektami štátu, medzi ktoré nepochybne patria napr. väznice či elektrárne. Ak v takýchto lokalitách stretnete dronistu, pravdepodobne si ho objednal sám štát alebo tam daný pilot vykonáva činnosť nelegálne. 

Prevádzku UAS je však možné vykonať v obmedzenom vzdušnom priestore označovanom písmenom „R“. Musia byť splnené viaceré podmienky. 

Súhlas Ministerstva obrany

Pre pilotov bezpilotných lietadiel, ktorí plánujú prevádzku UAS vo vojenskom vzdušnom priestore sa od 09/2023 zmenili pravidlá vykonania letu. V zmysle ustanovení  § 17aa zákona o ozbrojených silách Slovenskej republiky č. 321/2002 Z. z., sa zakazuje činnosť bezpilotného lietadla bez predchádzajúceho písomného súhlasu Ministerstva obrany SR (ďalej aj ako MO SR).

Na získanie súhlasu je potrebné použiť  Žiadosť o vydanie súhlasu na vykonávanie letovej činnosti s bezpilotným lietadlom nachádzajúcu sa na webe MO SR, ktorú je potrebné odoslať najneskôr dvadsať pracovných dní pred požadovaným termínom vykonávania letovej činnosti. Odoslať ju je možné na mailovú adresu, elektronicky do elektronickej schránky, prípadne korešpondenčne. V prípade výkonu geodetickej a kartografickej činnosti sa spolu so žiadosťou zasiela aj súhlas na vykonanie leteckého snímkovania.

Ak plánovaná letová činnosť s bezpilotným lietadlom UAS nebude predstavovať bezpečnostné riziko a bude v súlade s obrannými a bezpečnostnými záujmami Ministerstva obrany, bude vydaný písomný súhlas na vykonanie tejto letovej činnosti. V opačnom prípade bude vydané zamietavé stanovisko.

Je to pre vás komplikované?
Nechajte lietať nás...

Prevádzka UAS v blízkosti vojenského letiska

Vojenské letiská sú na Slovensku spolu tri, a to Sliač, Malacky a Prešov. Aj tu platí, že najskôr je potrebné získať súhlas MO SR, tak ako je popísané v predchádzajúcej časti článku. V prípade, že súhlas bude vydaný, pilot sa riadi totožnými postupmi ako je to v prípade CTR, teda riadeného okrsku letiska. Najneskôr 24 hodín pred predpokladaným časom vzletu bezpilotného lietadla sa zasiela žiadosť príslušnému vojenskému stanovišťu a následne sa na mieste pred vzletom pilot spojí s pracovníkom riadenia letovej prevádzky a vyžiada si povolenie na vzlet (v zmysle zaslanej žiadosti). Let mu môže, ale aj nemusí byť umožnený, prípadne budú stanovené iné obmedzenia. 

V prípade, ak je účelom letovej činnosti s bezpilotným lietadlom letecké snímkovanie (v súlade s ustanoveniami § 64 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 5 písm. e) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii), je stále na území SR požadovaný Súhlas na vykonanie leteckého snímkovania

Mapa vzdušných priestorov typu R a P

Mapa obmedzených vzdušných priestorov

Potrebujete poradiť?
Spýtajte sa...