Lety vo vojenskom vzdušnom priestore

Zmena pravidiel prevádzky UAS od 09/2023

Pre pilotov bezpilotných lietadiel, ktorí plánujú prevádzku UAS vo vojenskom vzdušnom priestore, sa zmenili pravidlá vykonania letu a doteraz zaužívaný postup nie je dostatočný. V zmysle ustanovení  § 17aa zákona o ozbrojených silách Slovenskej republiky č. 321/2002 Z. z., sa zakazuje činnosť bezpilotného lietadla bez predchádzajúceho písomného súhlasu Ministerstva obrany SR (ďalej aj ako MO SR).

Prevádzka UAS po novom

Na webe MO SR sa nachádza Žiadosť o vydanie súhlasu na vykonávanie letovej činnosti s bezpilotným lietadlom, ktorú je potrebné odoslať najneskôr dvadsať pracovných dní pred požadovaným termínom vykonávania letovej činnosti. Odoslať ju je možné na mailovú adresu, elektronicky do elektronickej schránky prípadne korešpondenčne. V prípade výkonu geodetickej a kartografickej činnosti sa spolu so žiadosťou zasiela aj súhlas na vykonanie leteckého snímkovania.

Ak plánovaná letová činnosť s bezpilotným lietadlom UAS nebude predstavovať bezpečnostné riziko a bude v súlade s obrannými a bezpečnostnými záujmami Ministerstva obrany, bude vydaný písomný súhlas na vykonanie tejto letovej činnosti. V opačnom prípade bude vydané zamietavé stanovisko.

Je to pre vás komplikované?
Tak to nechajte na nás...

Čo sa nemení?

Po tom, ako bude vydaný súhlas MO SR, sa postupuje rovnako ako doposiaľ. V prípade plánovanej prevádzky UAS v blízkosti vojenských letísk je potrebné vykonať koordináciu s príslušným vojenským stanovišťom riadenia letovej prevádzky tak, ako je to zaužívané aj v blízkosti civilných letísk – teda v CTR priestore. Platí, že príslušný formulár (do ktorého už nevpisujete číslo PVLP, ale číslo súhlasu MO SR), je potrebné príslušnému vojenskému stanovišťu doručiť elektronicky najneskôr 24 hodín pred vykonaním letu a 15 minút pred predpokladaným časom vzletu bezpilotného lietadla je potrebné telefonicky vyžiadať povolenie od stanovišťa. Taktiež ostáva v platnosti, že bez koordinácie so stanovišťom je možné vykonať let s bezpilotným lietadlom vo vzdialenosti viac ako 5,6 km (3 NM) od ARP, a to do výšky maximálne 30 m (100 ft) nad úrovňou zeme (AGL).

V prípade, ak je účelom letovej činnosti s bezpilotným lietadlom letecké snímkovanie (v súlade s ustanoveniami § 64 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 5 písm. e) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii), je stále na území SR požadovaný Súhlas na vykonanie leteckého snímkovania.

Mapa obmedzených vzdušných priestorov

Mapa obmedzených vzdušných priestorov