Registrácia prevádzkovateľov dronov

Čo je register prevádzkovateľov UAS a kto má povinnosť sa registrovať?

Je potrebné si uvedomiť, že pri používaní dronu dochádza podľa zákona k prevádzke bezpilotného lietadla vo vzdušnom priestore. Vzhľadom na to sa teda každý lietajúci dron stáva súčasťou leteckej prevádzky, ktorá má svoje pravidlá a v prípade nerešpektovania a ohrozenia ostatných účastníkov hrozia v lepšom prípade sankcie, v horšom trestné stíhanie.

Každá fyzická alebo právnická osoba má preto povinnosť sa zaregistrovať ako Prevádzkovateľ UAS (Unmanned aerial systems – bezpilotné letecké systémy) na Dopravnom úrade SR. Ďalej platí, že táto osoba je povinná registrovať sa v členskom štáte, v ktorom má trvalé bydlisko ako fyzická osoba alebo v ktorom má sídlo ako právnická osoba. Prevádzkovateľ UAS nemôže byť naraz zaregistrovaný vo viac ako jednom členskom štáte.

Existuje však jedna výnimka, kedy nie je potrebné byť registrovaný ako prevádzkovateľ UAS, a to v prípade, ak máte dron triedy C0, teda do 250 g, no zároveň je bez snímača schopného zachytiť osobné údaje – teda bez kamery (viac o triedach). Preto ani pri najmenších modeloch od známej značky DJI sa registrácii nevyhnete. 

Pri registrácii sa stretnete s vekovou hranicou minimálne 16 rokov. Ak sa na Vás nevzťahuje výnimka z registrácie a ešte ste nedosiahli tento vek, lietať prakticky vôbec nesmiete. 

Poistenie je nevyhnutná podmienka registrácie

Registrácia je podmienená preukázaním platného poistenia zodpovednosti za škodu. Dopravný úrad sa odvoláva na článok 14, bod 2 písm. d) nariadenia komisie EÚ 2019/947, kde sa pri registrácii prevádzkovateľa UAS požaduje číslo poistnej zmluvy pre UAS, a to v prípade, ak sa vyžaduje podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva. U nás vnútroštátne takúto povinnosť máme na základe § 13 zákona č. 143/1998 o civilnom letectve, kde prevádzkovatelia lietadla sú povinní uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla a plniť ju.

Ak teda máte dron, ktorým chcete lietať u nás (alebo aj v inom členskom štáte), musíte sa registrovať ako prevádzkovateľ UAS a dokladovať platné poistenie zodpovednosti za škodu. Úrad Vám následne pridelí 12-miestne registračné číslo, ktorým musíte označiť všetky svoje drony.

Je to pre vás komplikované?
Nechajte lietať nás...

Registrácia pri komerčnej prevádzke

Netreba zabúdať na to, že ak plánujete svoje lietanie dronom vykonávať ako komerčnú činnosť, tak v zmysle Obchodného zákonníka pravdepodobne naplníte klasifikačné znaky podnikania a na takúto činnosť budete potrebovať povolenie príslušnej inštitúcie. V prípade samostatne zárobkovo činnej osoby je to Okresný úrad, v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným to bude súd a pod. Registráciu je vhodné vykonať až po vzniku tohto podnikateľského subjektu, nakoľko bude prevádzkovateľom UAS práve tento subjekt a nie Vy ako fyzická osoba.

V prípade, že už podnikateľským subjektom ste, nemusíte sa zaoberať problematikou podnikania, nakoľko ho už vykonávate. Ak teda plánujete využívať dron komerčne, registráciu ako prevádzkovateľ UAS môžete podstúpiť okamžite. Je dôležité v tejto súvislosti upozorniť, že akékoľvek využitie dronov pri podnikaní sa považuje za komerčné. Napríklad pri predaji nehnuteľností dochádza ku komerčnému využívaniu tak, že realitná kancelária alebo maklér síce nepredáva letecké fotografie nehnuteľnosti, no tie výrazným spôsobom napomáhajú uskutočniť tento predaj. V tomto príklade vyplývajú pre podnikateľský subjekt rovnaké povinnosti ako pre subjekt, ktorý sa dronovaniu venuje priamo.

Potrebujete poradiť?
Spýtajte sa...